Σ.Ε.Ι.Ε

Be a member

Μέλη

 1. Τα μέλη του Συλλόγου είναι όλα Έλληνες υπήκοοι, ενήλικα και τακτικά

 2. Πέραν της παραγράφου 1, απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκυρη υποβολή αίτησης εγγραφής ενός μέλους στο Σύλλογο είναι:

    Α. η προηγούμενη εγγραφή του στα μητρώα αθλητών υπερπήδησης εμποδίων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, και

    Β1. ο τερματισμός διαδρομής υπερπήδησης εμποδίων σε επίσημο αγώνα της ΕΟΙ ή

    Β2. η συμμετοχή του υποψηφίου μέλους σε διεθνή αγώνα της FEI επιπέδου τουλάχιστον CSI*

 3. Τα μέλη εγγράφονται με ειδική απόφαση Δ.Σ. μετά από αίτησή τους.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Μέλη